Studia stacjonarne w Instytucie Pracy Socjalnej

Instytut Pracy Socjalnej prowadzi studia niestacjonarne I-go stopnia (3 letnie):

  • specjalność: asystent rodziny
  • specjalność: organizator pomocy instytucjonalnej

oraz studia niestacjonarne II - go stopnia (2 letnie):

  • aktywizacja i poradnictwo społeczne
  • praca socjalna z dzieckiem i rodziną wieloproblemową
  • praca socjalna z osobą starszą i niepełnosprawną
  • koordynator pomocy postpenitencjarnej

Absolwent studiów na kierunku PRACA SOCJALNA jest:

Wyposażony w WIEDZĘ filozoficzną, socjologiczną i pedagogiczną pozwalającą poznać istotę ludzką i procesy społeczne, a także wiedzę przyrodniczą i psychologiczną dającą podstawy zrozumienia systemu człowiek– środowisko oraz umożliwiającą zrozumienie procesów zachodzących w organizmie człowieka gwarantujących jego dobre funkcjonowanie biologiczne psychiczne i społeczne. Posiada wiedzę ekonomiczną i prawną umożliwiającą zrozumienie mechanizmów rzutujących na system podziału i działalności służb społecznych oraz ich formalno-prawnego instrumentarium jak również wiedzę umożliwiającą poznanie funkcjonowania mikrośrodowiska – gospodarstwa domowego, w którym odbywa się zaspokajanie potrzeb jednostki i rodziny.

Dysponuje UMIEJĘTNOŚCIAMI do realizacji zadań stawianych przed pracownikiem socjalnym: dokonuje diagnozy (analizy i oceny) sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup (w tym grup ryzyka) i społeczności lokalnych; stosuje metody, techniki i środki interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów w obszarach rzeczywistości społecznej, w których wymagana jest profesjonalna pomoc.

Cechuje się KOMPETENCJAMI SPOŁECZNYMI w zakresie przywracania lub podtrzymywania właściwych interakcji między jednostkami a społeczeństwem, pobudza samozaradność indywidualną u osób, rodzin, grup i środowisk społecznych oraz inicjuje nowe formy pomocy osobom, rodzinom oraz instytucjom.

Szczegóły rekrutacji:

Rekrutacja - studia pierwszego stopnia

Rekrutacja - studia drugiego stopnia