Studia Podyplomowe w Instytucie Pracy Socjalnej w roku akademickim 2015/2016

 • Aktywizacja społeczna uczestników różnych form pracy socjalnej

  • kierownik studiów: dr Ewelina Zdebska

   e-mail: ewelina.zdebska@op.pl

   Celem studiów jest pogłębienie wiedzy na temat współczesnych procesów społecznych, poznanie mechanizmów związanych z uczestnictwem jednostki w grupach społecznych oraz uporządkowanie wiedzy z zakresu realizacji potrzeb człowieka w środowisku społecznym. Podczas studiów studenci zdobędą niezbędną wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną z zakresu aktywizacji społecznej uczestników różnych form pracy socjalnej. Potrafić będą dobierać środki i metody działania w celu efektywnego wykonania zadań aktywizacji społecznej.

   Absolwent uzyskuje kwalifikacje w zakresie podejmowania działań aktywizujących, organizacji czasu wolnego w instytucjach opieki i pomocy społecznej, placówkach, instytucjach zajmujących się profilaktyką niedostosowania społecznego oraz w placówkach socjalizacyjnych.

   Czas trwania: 2 semestry.

   Tryb kwalifikacji kandydatów: Studia przeznaczone dla kandydatów posiadających tytuł zawodowy: magister, licencjat, lub równorzędny.

   Przyjęcia na studia odbywają się wg kolejności złożenia wymaganych dokumentów.

   Przyjęcia na studia odbywają się wg kolejności złożenia wymaganych dokumentów.

   Wymagane dokumenty:

   - podanie

   - kwestionariusz osobowy

   - jedna fotografia

   - odpis dyplomu ukończenia studiów lub potwierdzona kserokopia

   Miejsce składania dokumentów:

   Instytut Pracy Socjalnej

   os. Stalowe 17, pok. 112 (Sekretariat)

   31-922 Kraków

   tel.+48 12 662 79 50, nr fax 12 644 22 38

   e-mail: ipsoc@up.krakow.pl

 • Animator życia seniora

  • kierownik studiów: dr Katarzyna Jagielska

   e-mail: jagielska@up.krakow.pl

   Studia te są odpowiedzią środowiska akademickiego na zapotrzebowanie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na doskonalenie kadr do pracy z seniorami np.: w placówkach tworzonych w ramach programu Senior WIGOR.

   Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z osobami starszymi oraz pogłębienie i uaktualnienie wiedzy z zakresu form i metod pracy z seniorami, aktywizowania poznawczego, społecznego, kulturalnego, edukacyjnego i zdrowotnego seniorów. Dodatkowo studenci zdobędą umiejętności wykorzystania IT w pracy z osobą starszą. Podczas studiów studenci zdobędą niezbędną wiedzę zarówno teoretyczna jak i praktyczną z zakresu pracy z seniorem. Dodatkowym atutem studiów jest możliwość praktycznego przygotowania do pracy z seniorem podczas praktyk.

   Studia objęte patronatem honorowym Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza

   Broszura informacyjna

   Czas trwania: 2 semestry.

   Tryb kwalifikacji kandydatów: Studia przeznaczone dla kandydatów posiadających tytuł zawodowy: magister, licencjat, lub równorzędny.

   Przyjęcia na studia odbywają się wg kolejności złożenia wymaganych dokumentów.

   Wymagane dokumenty:

   - podanie

   - kwestionariusz osobowy

   - jedna fotografia

   - odpis dyplomu ukończenia studiów lub potwierdzona kserokopia

   Miejsce składania dokumentów:

   Instytut Pracy Socjalnej

   os. Stalowe 17, pok. 112 (Sekretariat)

   31-922 Kraków

   tel.+48 12 662 79 50, nr fax 12 644 22 38

   e-mail: ipsoc@up.krakow.pl

 • Profilaktyka i integracja społeczna w pracy socjalnej

  • kierownik studiów: dr Marek Banach

   e-mail:banachprace@gmail.com

   Adresatem studiów są osoby zajmujące się pracą socjalną, profilaktyką, pomocą społeczną, działalnością postpenitencjarną, integracją i adaptacją społeczną.

   Absolwent uzyskuje kwalifikacje w zakresie integracji społecznej i profilaktyki podejmowanych w instytucjach pomocy społecznej, placówkach i instytucjach samorządowych i pozarządowych, zajmujących się prewencją niedostosowania społecznego, zakładach karnych, zakładach poprawczych, placówkach socjalizacyjnych, świetlicach środowiskowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu problematyki niedostosowania społecznego, funkcjonowania instytucji pomocowych, resocjalizacyjnych, profilaktycznych i realizowanych przez nie form wsparcia, mechanizmów, planowania i realizacji działań profilaktycznych, integracyjnych i postpenitencjarnych. Rozwija kompetencje zawodowe i społeczne.

   Czas trwania: 2 semestry.

   Tryb kwalifikacji kandydatów: Studia przeznaczone dla kandydatów posiadających tytuł zawodowy: magister, licencjat, lub równorzędny.

   Przyjęcia na studia odbywają się wg kolejności złożenia wymaganych dokumentów.

   Wymagane dokumenty:

   - podanie

   - kwestionariusz osobowy

   - jedna fotografia

   - odpis dyplomu ukończenia studiów lub potwierdzona kserokopia

   Miejsce składania dokumentów:

   Instytut Pracy Socjalnej

   os. Stalowe 17, pok. 112 (Sekretariat)

   31-922 Kraków

   tel.+48 12 662 79 50, nr fax 12 644 22 38

   e-mail: ipsoc@up.krakow.pl

 • Praca środowiskowa w społeczności lokalnej

  • kierownik studiów: dr Katarzyna Stanek

   e-mail:dr.km.stanek@gmail.com

   Celem studiów jest przygotowanie kadry zdolnej do:

   - organizowania społeczności lokalnej we współpracy różnorodnych środowisk życia (pomocy społecznej, edukacji, kultury, przedsiębiorczości) na rzecz pomocy osobom potrzebującym wsparcia,

   - wyzwolenia w ludziach, środowiskach i instytucjach drzemiącej aktywności i energii społecznej,

   - budowania partnerstw lokalnych.

   Czas trwania: 2 semestry.

   Tryb kwalifikacji kandydatów: Studia przeznaczone dla kandydatów posiadających tytuł zawodowy magistra lub licencjat.

   Przyjęcia na studia odbywają się wg kolejności złożenia wymaganych dokumentów.

   Wymagane dokumenty:

   - podanie

   - kwestionariusz osobowy

   - jedna fotografia

   - odpis dyplomu ukończenia studiów lub potwierdzona kserokopia

   Miejsce składania dokumentów:

   Instytut Pracy Socjalnej

   os. Stalowe 17, pok. 112 (Sekretariat)

   31-922 Kraków

   tel.+48 12 662 79 50, nr fax 12 644 22 38

   e-mail: ipsoc@up.krakow.pl

 • Streetworking - praca socjalna w przestrzeni publicznej

  • kierownik studiów: dr Krzysztof Chaczko

   e-mail:chaczko@wp.pl

   Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie ze specyfiką i metodyką streetworkingu oraz przygotowanie do profesjonalnej pracy socjalnej z osobami wykluczonymi społecznie w tym głównie z osobami pozostającymi poza instytucjami pomocy społecznej.

   Studia realizowane będą we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie. Oprócz pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zajęcia poprowadzą praktycy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Plan studiów przewiduje m.in. zajęcia z zakresu streetworkingu, pracy socjalnej, pedagogiki, socjoterapii, psychologii, komunikacji społecznej, medycyny oraz 40 godzin praktyk przybliżających specyfikę pracy streetworkera.

   Czas trwania: 2 semestry.

   Tryb kwalifikacji kandydatów: Studia przeznaczone dla kandydatów posiadających tytuł zawodowy magistra lub licencjat.

   Przyjęcia na studia odbywają się wg kolejności złożenia wymaganych dokumentów.

   Wymagane dokumenty:

   - podanie

   - kwestionariusz osobowy

   - jedna fotografia

   - odpis dyplomu ukończenia studiów lub potwierdzona kserokopia

   Miejsce składania dokumentów:

   Instytut Pracy Socjalnej

   os. Stalowe 17, pok. 112 (Sekretariat)

   31-922 Kraków

   tel.+48 12 662 79 50, nr fax 12 644 22 38

   e-mail: ipsoc@up.krakow.pl

 • Praca socjalna na rzecz imigrantów

  • kierownik studiów: dr Dominika Sozańska

   e-mail: dsozanska@up.krakow.pl

   Celem proponowanych studiów jest wykształcenie osób, które na bazie wiedzy i praktyki pomogą imigrantom odnaleźć się w nowej dla nich rzeczywistości. Problematyka studiów skoncentrowana jest więc na a) przyczynach migracji wewnętrznych i zewnętrznych w Polsce i w Europie b) próbie opisu statusu migranta w prawie c) zagadnieniach rynku pracy i pomocy aktywizacji zawodowej.

   Studia te przeznaczone są dla pracowników pomocy społecznej, kuratorów sądowych, pracowników organizacji pozarządowych oraz pielęgniarek środowiskowych.

   Czas trwania: 2 semestry.

   Tryb kwalifikacji kandydatów: Studia przeznaczone dla kandydatów posiadających tytuł zawodowy: magister, licencjat, lub równorzędny.

   Przyjęcia na studia odbywają się wg kolejności złożenia wymaganych dokumentów.

   Wymagane dokumenty:

   - podanie

   - kwestionariusz osobowy

   - jedna fotografia

   - odpis dyplomu ukończenia studiów lub potwierdzona kserokopia

   Miejsce składania dokumentów:

   Instytut Pracy Socjalnej

   os. Stalowe 17, pok. 112 (Sekretariat)

   31-922 Kraków

   tel.+48 12 662 79 50, nr fax 12 644 22 38

   e-mail: ipsoc@up.krakow.pl

 • Biegły sądowy w zakresie dysfunkcjonalności rodziny i dziecka krzywdzonego

  • kierownik studiów: dr Magdalena Lubińska

   e-mail: lubinska.bogacka@gmail.com

   Studia kwalifikacyjne: absolwent studiów otrzymuje wiedzę w zakresie metod i form pracy z rodziną dysfunkcjonalną oraz zdobywa i poszerza umiejętności dotyczące warsztatu pracy w zakresie rozpoznawania zespołu Dziecka Krzywdzonego. Podnosi umiejętności w zakresie pomocy instytucjonalnej i nieintencjonalnej dla dziecka krzywdzonego. Nabywa umiejętności opiniowania i orzekania w procedurze sądowej jako biegły sądowy z zakresy pracy z rodziną dysfunkcjonalną. Poznaje i nabywa umiejętności diagnozowania rodziny nowymi narzędziami diagnostycznymi psychologicznymi i pedagogicznymi. Poznaje metody terapeutyczne i korekcyjno-edukacyjne pracy z rodziną dysfunkcjonalną oraz dzieckiem krzywdzonym. Zapoznaje się z aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi rodziny oraz prawami dziecka i systemem pomocy rodzinie i dziecku.

   Czas trwania: 2 semestry.

   Tryb kwalifikacji kandydatów: Studia przeznaczone dla kandydatów posiadających tytuł zawodowy: magister, licencjat, lub równorzędny.

   Przyjęcia na studia odbywają się wg kolejności złożenia wymaganych dokumentów.

   Wymagane dokumenty:

   - podanie

   - kwestionariusz osobowy

   - jedna fotografia

   - odpis dyplomu ukończenia studiów lub potwierdzona kserokopia

   Miejsce składania dokumentów:

   Instytut Pracy Socjalnej

   os. Stalowe 17, pok. 112 (Sekretariat)

   31-922 Kraków

   tel.+48 12 662 79 50, nr fax 12 644 22 38

   e-mail: ipsoc@up.krakow.pl

 • Reintegracja społeczna w środowisku lokalnym

  • kierownik studiów: dr Katarzyna Gucwa-Porębska

   e-mail:kporebska@up.krakow.pl

   Celem studiów jest wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu współczesnych metod i narzędzi pracy z osobami i środowiskami wykluczonymi społecznie. Problematyka studiów skoncentrowana jest na zapoznaniu słuchaczy z różnymi formami oddziaływań aktywizacyjnych i reintegracyjnych w środowisku lokalnym. Atutem studiów jest wyposażenie słuchacza w praktyczne wskazówki i umiejętności będące podstawą do prawidłowej diagnozy i przezwyciężenia podstawowych problemów pojawiających się w procesie reintegracji społecznej. Absolwent podczas studiów uzyskuje kwalifikacje niezbędne do podejmowania działań reintegracyjnych i aktywizacyjnych na rzecz jednostek, grup i środowisk wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

   Czas trwania: 2 semestry.

   Tryb kwalifikacji kandydatów: Studia przeznaczone dla kandydatów posiadających tytuł zawodowy: magister, licencjat, lub równorzędny.

   Przyjęcia na studia odbywają się wg kolejności złożenia wymaganych dokumentów.

   Wymagane dokumenty:

   - podanie

   - kwestionariusz osobowy

   - jedna fotografia

   - odpis dyplomu ukończenia studiów lub potwierdzona kserokopia

   Miejsce składania dokumentów:

   Instytut Pracy Socjalnej

   os. Stalowe 17, pok. 112 (Sekretariat)

   31-922 Kraków

   tel.+48 12 662 79 50, nr fax 12 644 22 38

   e-mail: ipsoc@up.krakow.pl

   Ulotka informacyjna

 • Networking-praca socjalna w przestrzeni wirtualnej

  • kierownik studiów: dr Sylwester Bębas

   e-mail:sylwester.bebas@up.krakow.pl

   Celem kształcenia na studiach podyplomowych na kierunku: networking – praca socjalna w przestrzeni wirtualnej jest umożliwienie zdobycia umiejętności niezbędnych do rozwiązywania problemów i prowadzenia działań profilaktycznych i interwencyjnych w przestrzeni wirtualnej. Absolwent studiów uzyska umiejętności w zakresie nowej formy pracy socjalnej w formie networkingu, która polega na prowadzeniu działań mających charakter profilaktyczny, a główne metody jej działania przybierają charakter informacyjny, edukacyjny, pomocowy. Praca networkerów polega głównie na przeciwdziałaniu zjawiskom takim jak: cyberprzemoc, wykorzystywanie seksualne dzieci i młodzieży, cyberprzestępczość, krzywdzenie dzieci oraz na rozmowie i interwencji w przypadku spotkania w sieci osoby będącej ofiarą działań przestępczych lub wyżej wymienionych. Networking stanowi przykład metody „outreach” (wyjście - sięganie - poza - do), czyli pracy poza instytucjami, w środowisku przebywania klienta. Przestrzenią działania networkerów jest Internet, najczęściej czaty internetowe, portale społecznościowe i różnego rodzaju platformy dyskusji. Absolwent uzyskuje umiejętności komunikacji w cyberprzestrzeni; diagnozy i profilaktyki zagrożeń medialnych i cyberprzestępczości; prowadzenia działań: informacyjnych (poradnictwo, np. prawne); edukacyjno-profilaktycznych (profilaktyka uzależnień oraz edukacji seksualnej, np. w kwestii zakażeń wirusem HIV; wsparcia psychicznego, a także interwencji kryzysowej oraz promowania zdrowia i właściwych postaw w świecie wirtualnym.

   Czas trwania: 2 semestry.

   Tryb kwalifikacji kandydatów: Studia przeznaczone dla kandydatów posiadających tytuł zawodowy: magister, licencjat, lub równorzędny.

   Przyjęcia na studia odbywają się wg kolejności złożenia wymaganych dokumentów.

   Wymagane dokumenty:

   - podanie

   - kwestionariusz osobowy

   - jedna fotografia

   - odpis dyplomu ukończenia studiów lub potwierdzona kserokopia

   Miejsce składania dokumentów:

   Instytut Pracy Socjalnej

   os. Stalowe 17, pok. 112 (Sekretariat)

   31-922 Kraków

   tel.+48 12 662 79 50, nr fax 12 644 22 38

   e-mail: ipsoc@up.krakow.pl